Một số hình ảnh thi giáo viên giỏi năm học 2017- 2018 của Trường MN Tản Lĩnh A